Sint Annaklooster

Organisatie

Bestuursorganen en Raden

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De raad van bestuur heeft de leiding over Sint Annaklooster en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Deze raad houdt toezicht op de realisatie en doelstelling, het beleid en de algemene gang van zaken en kent een informatieprotocol. Lees in het kader van zorgbrede Governance Code, de huidige toezichtvisie van de raad van toezicht. De raad van toezicht en raad van bestuur functioneren conform de gestelde vereisten in de zorgbrede Governance Code, het bepaalde in de statuten en het reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur. Sint Annaklooster is aangesloten bij de NVTZ en NVZD. 

De samenstelling van de raden is als volgt:

Raad van Bestuur

Anita (A.T.A.G.) Schavemaker, directeur/ bestuurder

Raad van Toezicht

Sint Annaklooster heeft een raad van toezicht die bestaat uit vijf leden. Het profiel van de raad van toezicht is opvraagbaar.

Momenteel is de raad van toezicht als volgt samengesteld:

 • Hans (J.P.J.) van den Broek, voorzitter
 • Laura (L.A.C.) Kallenberg, vice-voorzitter
 • Ingrid (I.) Bergstein, lid
 • Ting Yu (T.Y.) Chu, lid
 • Ilona (I.I.) Veenema, lid

De raad van toezicht wordt ondersteund door het directiesecretariaat, bereikbaar via telefoonnummer (040) 209 8401 of per e-mail .

Binnen de raad van toezicht zijn 3 commissies actief:

 • Auditcommissie
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Remuneratiecommissie

In het maatschappelijk jaardocument (bijlage 2) vindt u ook een verslag van de raad van toezicht.

Bezoldiging

De beloning van de raad van bestuur en de vergoeding van de raad van toezicht vallen onder de afspraken van WNT2 klasse IV. Lees hier beleid onkostenvergoeding en geschenken. Werknemers in dienst bij Sint Annaklooster vallen onder de CAO VVT.

Bestuursorganen

De bestuursorganen dragen zorg voor het (dagelijkse) beleid van de organisatie. Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Bekijk hier het organogram.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Voorzitter OR: Inge Sanders
Vice voorzitter OR: Ilse Lamers

Overige leden OR:

 • Colinda van Zoggel
 • Miranda Bogmans
 • Lori Herijgers
 • Ralf Peters
 • Neeltje Wijnen
 • Jeffrey van de Kerkhof
 • Rian Renders

 Ambtelijk secretaris: Nancy van Goch (geen lid van de OR)

De ondernemingsraad is het overlegorgaan tussen de raad van bestuur en de medewerkers van Sint Annaklooster en behartigt de belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad zorgt voor balans in ondernemings- en personeelsdoelstellingen. De ambtelijk secretaris is contactpersoon van de ondernemingsraad (040 20 98 400),

Cliëntenraad

De cliëntenraad zet zich in voor goede zorg- en dienstverlening en behartigt de cliëntenbelangen. Als cliënt kunt u bij de cliëntenraad algemene vragen of suggesties kwijt. De cliëntenraad en de raad van bestuur overleggen periodiek. Samen streven ze naar een goede afstemming van vraag en aanbod van zorgverlening.

Leo Brekelmans, waarnemend voorzitter
Anneke Aben
Antoine van Baars
Loes Brugman
Hans Engelen 
Anja van Horck
Henk de Kleijn
Evert Langenhuijsen
Wilma Maas
Vera Naus
Paul Snep
Henk van der Vrande


De contactpersoon van de cliëntenraad is Angelique Hovens (ambtelijk secretaris), telefoonnummer 040 209 8400, of stuur een mail naar .


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen