Bestuursorganen en Raden

Bestuursorganen

De bestuursorganen dragen zorg voor het (dagelijkse) beleid van de organisatie. Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Bekijk hier het organogram. 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur heeft de leiding over Sint Annaklooster en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op de realisatie en doelstelling, het beleid en de algemene gang van zaken. Lees hier, in het kader van Zorgbrede Governance Code, de Visie en het Toezichtkader van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur functioneren conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code, het bepaalde in de statuten en het reglement Raad van Toezicht  en reglement Raad van Bestuur met addendum. Sint Annaklooster is aangesloten bij de NVTZ en NVZD. De bezoldiging is conform WNT 2 (klasse III).

De samenstelling van de raden is als volgt:

Raad van Bestuur

  • Mevr. drs. A.T.A.G. Schavemaker MBA, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

  • Dhr. A.P.M. Veltman, voorzitter
  • Dhr. P.J.J. Meijs, vice-voorzitter
  • Mevr. L.A.C. Kallenberg, lid
  • Br. V. Raes, lid
  • Dhr. J.P.J. van den Broek, lid
  • Directiesecretaresse mevr. W. Hartjes is contactpersoon (040-2945400).

De Raad van Toezicht is middels het navolgende e-mail adres benaderbaar:

Bezoldiging

De beloning van de Raad van Bestuur en de vergoeding van de Raad van Toezicht vallen onder de afspraken van WNT II.
Voor het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel is de CAO VVT van toepassing. 

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is het overlegorgaan tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers van Sint Annaklooster en behartigt de belangen van de medewerkers. De Ondernemingsraad zorgt voor balans in ondernemings- en personeelsdoelstellingen. Ambtelijk secretaris is contactpersoon van de Ondernemingsraad (040-2945400),

Cliëntenraad

De cliëntenraad zet zich in voor goede zorg- en dienstverlening en behartigt de cliëntenbelangen. Als cliënt kunt u bij de cliëntenraad algemene vragen of suggesties kwijt. De cliëntenraad en de Raad van Bestuur overleggen periodiek. Samen streven ze naar een goede afstemming van vraag en aanbod van zorgverlening.

  • Dhr. R. van Geest, voorzitter
  • Dhr. B. van Helvoirt, vice-voorzitter
  • Ambtelijk secretaris mevr. A. Hovens is contactpersoon van de cliëntenraad (040 – 2945400), clië

Download PDF bestand met meer informatie over Cliëntentraad