Nieuws

Cliënten zijn zeer tevreden met de zorg- en dienstverlening van Sint Annaklooster

Op dinsdag 29 september 2015 zijn de resultaten van de in 2015 gehouden cliënttevredenheidsmetingen gepresenteerd aan een delegatie van Sint Annaklooster, bestaande uit leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad, de bestuurder, managers, aandachtsvelders kwaliteit en teamhoofden.
Eén van de voor Sint Annaklooster belangrijkste uitkomsten uit deze meting is dat bijna alle cliënten ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond, cultuur, geaardheid, afkomst, leeftijd en geslacht. Dit betreft een vraag die namens de clientenraad is ingebracht in het onderzoek.

Hieronder volgen per onderdeel in het kort de behaalde resultaten.

Terhaghe en Eikenburg
Bewoners zijn uiterst tevreden over de mate waarin zij het appartement naar eigen smaak kunnen inrichten en over de privacy die zij genieten.

96% van de cliënten zou Sint Annaklooster aanbevelen bij vrienden en familie. Opvallend is dan ook de zeer hoge NPS van 84% voor Terhaghe en Eikenburg! De NPS (Net Promotor Score) is de groep die de organisatie actief aanbeveelt (score 9 of 10 op een schaal van 1-10) bij vrienden en familie.

De ervaren beschikbaarheid van personeel is afgenomen ten opzichte van voorgaande meting. Sint Annaklooster wil dit nader onderzoeken: Wat zit hier achter en hoe kunnen we verwachtingen en mogelijkheden zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen? Overigens blijkt dit voor veel zorgaanbieders een verbeterpunt te zijn, daarin wijkt Sint Annaklooster niet af van andere organisaties die door Facit (de organisatie die de meting heeft uitgevoerd) zijn gemeten.

Zorg Thuis
De cliënten zijn zeer tevreden over de bejegening en over de informatie die zij ontvangen. 94% van de cliënten zou Sint Annaklooster aanbevelen bij vrienden en familie. Ook hier is sprake van een goede NPS (70% met een score van 9 of 10).
Ook is er sprake van een grote tevredenheid over de wijze waarop naasten worden betrokken bij de zorg (95%).

Hulp bij het Huishouden
Ook hier zijn goede resultaten te zien voor ervaren bejegening en ook voor deskundigheid van de hulp. 98% van de cliënten geeft aan zich op zijn of haar gemak te voelen in de aanwezigheid van de hulp.

Verbeterpunt is de schriftelijke communicatie over gemaakte afspraken over de huishoudelijke hulp.

Sint Annaklooster is trots dat ondanks alle veranderingen in de zorg de tevredenheid bijna gelijk is aan de meting in 2013. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

De resultaten zullen in de teams gedeeld worden, waarna er in overleg met cliënten(raad) speerpunten worden bepaald om te komen tot verbeteringen.

Thuiszorg, verpleging en verzorging: rapportcijfer 8,8 en response 63,5%
HVZ/ Hulp bij het huishouden: rapportcijfer 8,3 en response 80,2%
Terhaghe en Eikenburg: rapportcijfer 8,3 en response 73%

Voor volledige rapportage zie: Rapportage cliënttevredenheid Hulp bij het Huishouden
Voor volledige rapportage zie: Rapportage cliënttevredenheid Zorg Thuis V&V
Voor volledige rapportage zie: Rapportage cliënttevredenheid Eikenburg en Terhaghe